Vad kan vi hjälpa dig med?

Användarvillkor

Användarvillkor för uthyrning hos Mekonomen.

Allmänt

Mekonomen bedriver uthyrningsverksamheter där företag och privatpersoner kan hyra utrustning. Utrustningen kan beställas på beställas på webben såväl som i särskilda Mekonomen-butiker.

Följande villkor tillsammans med din bokning utgör en avtalsgrund för uthyrningen.

Definitioner

Uthyraren eller säljare är Mekonomen som benämns som uthyraren, UT eller Mekonomen. Hyrestagaren är den person som anges som kund och som benämnds som hyrestagaren, HT eller kund.

Betalning, deposition och priser.

Hyrestagaren betalar vid upphämtning och hyresavtalet anses då vara ingått. Depositionsbelopp framgår vid bokning och anges på orderbekräftelse vid bokning online. Beloppet gäller som säkerhet om kunden skulle lämna tillbaka utrustningen för sent, skada eller inte lämna tillbaka det alls. Mekonomen har rätt att använda depositionen för att täcka kostnader ovan.

Alla priser är inklusive moms. Totalkostnaden för köpet anges innan beställning förs och är inklusive alla utgifter kopplade till hyra eller köp. Om det förekommer väsentligt felaktiga priser på Mekonomens webbplats så kan Mekonomen ensidigt ändra, radera eller avvisa bokningar även efter att kunden mottagit en bokningsbekräftelse. Sådana fel ska dock korrigeras och meddelas till kund inom rimlig tid efter att felet upptäckts.

Hyresobjektets skick

Mekonomen förpliktar sig att leverera hyresobjekt av hög kvalité och i driftklart skick. Mekonomen har rutiner för att kontrollera och underhålla hyresobjekten för och efter uthyrning.

Skador

Alla skador, tekniska fel, stöld eller olyckor som eventuellt uppkommer under hyresperioden ska omgående meddelas till uthyraren. Mekonomen kommer då göra sitt bästa för att hjälpa hyrestagaren. Skador meddelas omgående till den butik där kund hämtat ut hyresobjektet.

Om skador uppstår pga. felaktig användning, avsiktlig eller oaktsam hantering kommer Mekonomen att kunna använda depositionsbelopp samt om nödvändigt ta betalt för ytterligare kostnader för reparation, service eller ersättning av utrustningen. Detta gäller även om utrustning lämnas tillbaka vanskött eller onormalt nedsmutsad.

Vi strävar alltid efter att ge de bästa råden och tipsen om hur hyresobjektet ska användas, men är inte ansvariga för utförandet eller för direkta eller indirekta skador eller förluster som beror på användningen, förseningar eller fel på hyresobjekt.

Användning av hyresobjekt

Hyresobjektet används på eget ansvar. Den som använder utrustningen ska vara över 18 år. Hyrestagaren ansvarar för att utrustning och tillbehör hanteras på ett sådant sätt att den inte skadas eller blir onormalt nedsmutsad. Hyrestagaren ansvarar för att utrustningen hanteras korrekt och säkert. Uthyraren ska se till att utrustningen kan användas korrekt genom att tillhandahålla bruksanvisningar, instruktioner och säkerhetsanvisningar. Dessa medföljer antingen verktyget och/eller finns på uthyrarens webbplats. Det är kundens ansvar att sätta sig in i de användar- och säkerhetsrutiner som gäller för utrustningen.

Hyrestagarens rättigheter och skyldigheter

Hyrestagaren ska ha fyllt 18 år och är skyldig att uppge korrekta kunduppgifter.

Dessa hyresvillkor anses som godkända av HT i och med bokning och mottagande av hyresobjekt. Hyrestagaren ska returnera hyresobjekt innan avtalat datum och tid löper

ut till den butik där kunden hämtade ut hyresobjektet. Hyrestagaren förväntas hålla sig uppdaterad om butikens öppettider.

Om verktyget återlämnas mer än en (1) timme senare än avtalad tid kräver uthyraren att det erläggs ett dygns extra hyra. Om inte hyresobjektet har returnerats efter ett dygn kräver UT ersättning för objektets dygnspris så länge verktyget har disponerats av och inte lämnats tillbaka av hyrestagaren.

Ändring av beställning

Om en bokning ska ändras så ska Mekonomen kontaktas. Ändringen är inte giltig förrän den har bekräftats av butiken för utlämning och hämtning. Om inget annat avtalats och bekräftats ska hyresobjektet returneras vid avtalad tid. Hyresperioden kan förlängas innan perioden inletts och/eller under hyresperioden genom att start- eller slutdatum ändras.

Uthämtning och återlämning

Uthämtning och återlämning sker på det sätt, på den plats och vid den tidpunkt som anges på bekräftelsen. UT ansvarar för produkterna tills de överlämnats till hyrestagaren, det vill säga tills du har fått produkterna till ditt förfogande. För att få ut ett hyresobjekt måste du visa upp din bokningsreferens. Namnet du anger på reservationen ska stämma överens med namnet på id-kortet vid hämtning.

Om uthämtningen av hyresobjektet måste senareläggas ger vi dig information så snart vi har kännedom om det, tillsammans med information om och eventuellt när uthämtning kan ske, eller om produkten är utsåld eller hyresobjektet inte är disponibelt.

Du är ansvarig för produkten tills den är återlämnad till oss eller till våra servicepunkter.

Vi kontrollerar hyresobjektens skick och funktion samt att alla delar finns på plats när de kommer in till vår varucentral. Vid komplett leverans i avtalsenligt skick raderas det reserverade beloppet på betalkortet.

Senast uppdaterad 5:e juni 2023.